top of page

Przegląd metod oznaczania gatunków podrobów


Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) opublikował raport końcowy Projektu FA0185 (prowadzony od 1 maja 2020 r. do 30 września 2021 r.), który jest przeglądem nowoczesnych metod identyfikacji gatunków podrobów i określa metodologię, która jest odpowiednia do identyfikacji podrobów w produktach mięsnych. Powyższe zapewni organom ścigania narzędzia do weryfikacji oznakowania podrobów w produktach mięsnych i wykrywania niezgłoszonej obecności tkanki podrobowej w produktach mięsnych – chroniąc konsumentów przed fałszowaniem żywności.


Przegląd metod wykrywania obecności podrobów


W ramach tego projektu przeprowadzono badanie obejmujące krytyczny przegląd metod zgłoszonych dotychczas w środowisku naukowym, konsultacje z ekspertami branżowymi oraz badanie technologii i podejść stosowanych w innych sektorach w celu określenia metod, które są obecnie lub mogą być w przyszłości dostępne do wykrywania podrobów.

Podczas przeglądu krytycznego trzy metody zostały uznane za najbardziej odpowiednie technologie do wykrywania zafałszowań podrobami w łańcuchu dostaw mięsa. Wszystkie wybrane metody mają możliwość określenia rodzaju podrobów i ilościowego pomiaru poziomu tkanek podrobowych w produkcie spożywczym. Metody zostały również wybrane pod kątem ich przydatności do stosowania przez laboratoria wykonawcze w Wielkiej Brytanii.


Wybrane metody:

- Analiza metali śladowych z wykorzystaniem spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)

- Spektroskopia w średniej podczerwieni

- Wykrywanie markerów peptydowych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS/MS)


Ocena metod, rekomendacje


Podczas oceny tych trzech technologii chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas wykazała zdolność do wykrywania peptydów specyficznych dla podrobów. Jest to metoda jakościowa z możliwością rozwinięcia zdolności ilościowej i wykazała również możliwość określenia gatunku.


Analiza metali śladowych wykazała korelację pomiędzy ilościową obecnością podrobów a obecnością sześciu metali śladowych. W przypadku tej metody warunkiem wstępnym była wiedza o tym, jakie gatunki i jaka tkanka podrobów były obecne, aby zapewnić ilościowe oznaczenie podrobów.


Wynikiem projektu jest rekomendacja stosowania obu tych technologii (ICP-MS i LC-MS/MS) jako metod wykrywania zafałszowań mięsa podrobami.

Spektroskopia w średniej podczerwieni wykazała dużą zmienność między powtórzeniami każdej próbki, a zatem przy użyciu tej technologii nie uzyskano znaczących danych. Zalecono, aby ta technologia nie była dalej wykorzystywana do oznaczania podrobów.

Ponadto porównano obie rekomendowane metody pod względem przydatności do stosowania w działaniach związanych z egzekwowaniem prawa (np. porównanie poziomu wykrywania, koszt testów, wymagane inwestycje, wymagania szkoleniowe). Stwierdzono, że obie metody są odpowiednie do przyszłego zastosowania przez organy ściągania w celu stwierdzenia fałszowania mięsa podrobami. Na koniec rozważono również przyszłe wymagania dotyczące przygotowania metody odpowiedniej do zastosowania w działaniach egzekucyjnych, w tym walidacji metody. Pełny dokument podsumowujący projekt dostępny jest pod linkiem źródłowym.


Comments


bottom of page