top of page

Przegląd czynników powodujących oszustwa żywnościowe i narzędzi ograniczających ryzyko

Brytyjski Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich opublikował dwa raporty, przedstawiające wszechstronny i dokładny przegląd problemu fałszowania żywności.

Brytyjska DEFRA (Departament ds. Środowiska, Żywności, Spraw Wiejskich) opublikowała dwa raporty, przedstawiające wszechstronny i dokładny przegląd problemu fałszowania żywności.


Celem projektu było zidentyfikowanie globalnych czynników napędzających oszustwa w branży spożywczej, które mogą mieć wpływ na Wielką Brytanię w perspektywie krótko- i średnioterminowej, oraz powiązanie tego z oceną obecnych i pojawiających się narzędzi oraz technik ograniczania oszustw w branży spożywczej, aby ocenić, w jaki sposób można je wykorzystać do informowania o przyszłej brytyjskiej polityce rolno-spożywczej.

Projekt podzielono na dwie fazy, których wynikiem jest powstanie dwóch raportów.


Raport – faza 1

Pierwszy raport jest sprawozdaniem z prac przeprowadzonych w fazie 1 projektu, które obejmowały:

 • Przegląd literatury w celu zidentyfikowania globalnych czynników powodujących fałszowanie żywności

 • Warsztaty eksperckie mające na celu zidentyfikowanie globalnych czynników napędzających oszustwa w branży spożywczej, narzędzi ograniczania oszustw w branży spożywczej oraz pomysłów na to, co Wielka Brytania może zrobić lepiej, aby ograniczyć oszustwa w branży spożywczej

 • Ankieta internetowa mająca na celu przetestowanie wyników przeglądu literatury i warsztatów eksperckich z szerszą publicznością

Kluczowe ustalenia przeprowadzone w fazie 1 projektu streszczono w punktach, które przedstawiamy poniżej.

Za pięć głównych światowych czynników napędzających oszustwa w branży spożywczej uznano:

 1. Czynniki makroekonomiczne, które mają bezpośredni wpływ na podaż/popyt na żywność, np. konflikty, choroby i klęski żywiołowe.

 2. Popyt konsumencki ze względu na trendy pochodzenia, etyczną lub złożoną żywność, która jest droga w przygotowaniu, a przy tym łatwa do fałszowania.

 3. Złożoność globalnych łańcuchów dostaw żywności .

 4. Czynniki makroekonomiczne, które mają chroniczny wpływ na podaż w porównaniu z popytem na kluczowe produkty spożywcze, np. zmiana klimatu / globalny wzrost liczby ludności.

 5. Niejednoznaczne lub niepraktyczne przepisy lub wymogi dotyczące etykietowania

Pięć najczęściej używanych narzędzi/baz danych ograniczających oszustwa to:

 1. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF)

 2. Narzędzia analityczne bezpieczeństwa

 3. Brytyjski system nadzoru żywności (UKFSS)

 4. HorizonScan

 5. Dane z systemu monitorowania egzekwowania przepisów władz lokalnych (LAEMS).

Pięć najczęściej wykorzystywanych "innych" źródeł informacji w celu ograniczenia oszustw w branży spożywczej to:

 1. Audyt/certyfikacja zgodnie z normami

 2. Sieć Autentyczności Żywności

 3. Plany pobierania próbek

 4. Udostępnianie informacji

 5. Oceny podatności / zagrożeń (opracowane w ramach organizacji / na podstawie przewodnika komercyjnego lub zewnętrznego).

Pięć najwyżej ocenianych pomysłów na to, "co Wielka Brytania mogłaby zrobić lepiej, aby złagodzić oszustwa w branży spożywczej" to:

 1. Wiarygodny praktyczny przewodnik/zestaw narzędzi do ograniczania ryzyka dla mniejszych firm

 2. Lepsza komunikacja i wymiana informacji

 3. Wymiana informacji wywiadowczych w całym łańcuchu dostaw z uwzględnieniem organów regulacyjnych

 4. Lepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji

 5. Pozyskiwanie danych, udostępnianie narzędzi rządowych i baz danych.

Raport – faza 2

Faza 2 zidentyfikowała i oceniła narzędzia oraz źródła informacji najczęściej wykorzystywane do ograniczania oszustw związanych z żywnością poprzez krytyczny przegląd literatury i ustrukturyzowane wywiady ze światowymi ekspertami w tej dziedzinie. Wykaz jest obszerny (81 najpopularniejszych narzędzi) i zróżnicowany (19 kategorii według celu, z szerokimi pokrywającymi się kategoriami ustalania priorytetów ryzyka, ograniczania ryzyka oraz ujawniania lub zniechęcania do oszustw).


Działania ujawniły, że większość cyfrowych "narzędzi" koncentruje się na rozwiązywaniu problemu zagrożeń zewnętrznych związanych z rankingiem ryzyka lub na wykazywaniu identyfikowalności łańcucha dostaw. W ostatnim czasie nastąpił wzrost popularności cyfrowych systemów zarządzania cyklem życia produktu (PLM), zarządzania zgodnością i systemów "skanowania horyzontu". Prawdopodobnie procesy te przyspieszą dzięki postępowi technologicznemu i adaptację technologii rozproszonego rejestru (np. blockchain) oraz Internetu rzeczy.


Niektóre z najważniejszych czynników powodujących oszustwa w branży spożywczej (zidentyfikowane na etapie 1 niniejszego projektu) są w niewystarczającym stopniu uwzględnione w obecnych narzędziach. Istnieje znacznie mniej narzędzi do dostarczania rozwiązań dla potrzeb związanych z systemową oceną podatności lub zapobieganiem indywidualnej przestępczości. Istnieje kilka narzędzi pomagających w analizie przyczyn oszustw w branży spożywczej.

Oba raporty dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem źródłowym.


Zespół FoodFakty na bieżąco prowadzi monitoring zafałszowań żywności w bazie Probase 360. Klienci bazy codziennie otrzymują alert o produktach zafałszowanych i mogą niezwłocznie podejmować działania prewencyjne oraz korzystać z modułu analitycznego bazy.


Commentaires


bottom of page