top of page

Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) publikuje dokument dotyczący oszustw żywnościowych

Międzynarodowe Forum Akredytacyjne w swoim dokumencie zatytułowanym „Dealing with Fraudulent Behaviour” przedstawia kompleksowe ramy zarządzania nieuczciwymi działaniami w akredytowanej certyfikacji.

Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) jest globalną organizacją, która promuje praktyki oceny zgodności i wzajemne uznawanie akredytowanych certyfikatów. W swoim dokumencie zatytułowanym „Dealing with Fraudulent Behaviour, Issue 1” przedstawia kompleksowe ramy zarządzania nieuczciwymi działaniami w akredytowanej certyfikacji.


Postępowanie w przypadku nieuczciwych zachowań

Akredytowana certyfikacja zależy od ustanowienia relacji zaufania między jednostką certyfikującą a jej klientami, popartej obiektywnymi dowodami, że odpowiednie wymagania zostały spełnione. Ten sam stosunek zaufania jest wymagany w związku z akredytacją jednostki certyfikującej (CB) przez jednostki akredytujące (AB) oraz udziałem AB w regionalnych i międzynarodowych porozumieniach o wielostronnym uznawaniu (MLA). Jeśli to zaufanie zostanie naruszone w wyniku oszukańczego zachowania klienta, CB lub AB, nie można tego traktować jako rutynowej „niezgodności”.


Sposób, w jaki poszczególne podmioty radzą sobie z nieuczciwymi działaniami, może się znacznie różnić w zależności od kontekstu, w jakim dane zachowanie miało miejsce. Reakcje na oszukańcze zachowanie będą w dużym stopniu uzależnione od ram prawnych obowiązujących w jurysdykcji, w której działa każdy AB lub CB i gdzie miało miejsce oszukańcze zachowanie. Czynniki te bardzo utrudniają, jeśli nie uniemożliwiają, zapewnienie praktycznego, obowiązkowego podejścia, które mogłoby zostać wdrożone we wszystkich systemach akredytacji.


Niniejszy dokument informacyjny ma na celu zapewnienie ram, w których IAF, organy regionalne, AB i CB mogą reagować na przypadki oszukańczego zachowania w celu osiągnięcia obowiązkowych wyników. Przewiduje różne poziomy reakcji w zależności od bliskości różnych elementów sieci akredytacji wobec oszukańczych zachowań. Główne obowiązki spoczywają na AB i CB.


Oczekiwanym rezultatem zastosowania tego dokumentu jest działanie sieci akredytacji w ramach wspólnego zobowiązania do prowadzenia dochodzeń, wymiany informacji i podejmowania działań w przypadku oszukańczych zachowań.


Wymagania stawiane jednostkom akredytacyjnym

W dokumencie dostępnym pod linkiem źródłowym przedstawiono przykłady podejść i dodatkowych informacji, które jednostka akredytacyjna może rozważyć w celu spełnienia niniejszych wymagań:

  • Każda jednostka akredytacyjna opracuje i opublikuje oświadczenie o tym, jakie proponuje postępowanie w przypadku oszukańczego zachowania akredytowanych jednostek oceniających zgodność i/lub ich klientów

  • Każda jednostka akredytacyjna będzie dysponowała zasadami, procedurami i możliwymi do wyegzekwowania przepisami prawa ustaleniami, które umożliwią jej reagowanie na oszukańcze zachowania

  • Każda jednostka akredytacyjna będzie dysponować niezbędnymi rozwiązaniami do otrzymywania, zatwierdzania, podejmowania działań i przekazywania informacji na temat zarzutów dotyczących nieuczciwego zachowania (w tym wyników wszelkich działań podejmowanych w celu zarządzania nieuczciwym zachowaniem) odpowiednim zainteresowanym stronom (w tym między innymi do odpowiednich jednostek akredytacyjnych członków IAF)

  • Każda jednostka akredytacyjna będzie dysponować procesami niezbędnymi do ustalenia zasadności wszelkich zarzutów dotyczących nieuczciwego postępowania wobec wnioskodawcy lub akredytowanej jednostki certyfikującej oraz braku odpowiedniego postępowania ze strony jednostki certyfikującej w przypadku zarzutów dotyczących nieuczciwego postępowania ze strony jej klientów

  • Każda jednostka akredytacyjna będzie dysponowała środkami umożliwiającymi skuteczne i proporcjonalne reagowanie na oszukańcze zachowanie

  • Każda jednostka akredytacyjna będzie szanować i wspierać uzasadnione działania podjęte przez inną jednostkę akredytacyjną IAF w celu zarządzania oszukańczymi zachowaniami

Comments


bottom of page